خانه / پیام نور

پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا دانشگاه پیام نور برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فولادی سفلی – فولادی علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فولادی سفلی – فولادی علیا دانشگاه پیام نور فولادی سفلی – فولادی علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور فولادی سفلی – فولادی علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نشور وسطی – نیدر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نشور وسطی – نیدر دانشگاه پیام نور نشور وسطی – نیدر یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نشور وسطی – نیدر در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ماویان – محمدآباد کریان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ماویان – محمدآباد کریان دانشگاه پیام نور ماویان – محمدآباد کریان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ماویان – محمدآباد کریان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بزلانه  – بنه‌دار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بزلانه  – بنه‌دار دانشگاه پیام نور بزلانه  – بنه‌دار  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بزلانه  – بنه‌دار  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چوئین – حسن اوله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چوئین – حسن اوله دانشگاه پیام نور چوئین – حسن اوله یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چوئین – حسن اوله در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور حسین‌آباد کنگره – خریله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور حسین‌آباد کنگره – خریله دانشگاه پیام نور حسین‌آباد کنگره – خریله یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور حسین‌آباد کنگره – خریله در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مره دره – مران علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مره دره – مران علیا دانشگاه پیام نور مره دره – مران علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور مره دره – مران علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش دانشگاه پیام نور تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قره غیبی – قره‌قایه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قره غیبی – قره‌قایه دانشگاه پیام نور قره غیبی – قره‌قایه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قره غیبی – قره‌قایه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قاضی جوب – قرو چای

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قاضی جوب – قرو چای دانشگاه پیام نور قاضی جوب – قرو چای یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قاضی جوب – قرو چای در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی‌آباد مشیر – قاضی جوب

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی‌آباد مشیر – قاضی جوب دانشگاه پیام نور علی‌آباد مشیر – قاضی جوب  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور علی‌آباد مشیر – قاضی جوب  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پیاوین – پیرغنی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پیاوین – پیرغنی دانشگاه پیام نور پیاوین – پیرغنی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور پیاوین – پیرغنی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه دانشگاه پیام نور سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه  در دو بازی زمانی برای ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گاوان آهنگر – گزنه‌کلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گاوان آهنگر – گزنه‌کلا دانشگاه پیام نور گاوان آهنگر – گزنه‌کلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گاوان آهنگر – گزنه‌کلا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرودکلا – شیخ‌رجه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرودکلا – شیخ‌رجه دانشگاه پیام نور شهرودکلا – شیخ‌رجه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور شهرودکلا – شیخ‌رجه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی دانشگاه پیام نور پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گزناسرا – گلندرود

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گزناسرا – گلندرود دانشگاه پیام نور گزناسرا – گلندرود  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گزناسرا – گلندرود  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیاهکلا – شرکت زریه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیاهکلا – شرکت زریه دانشگاه پیام نور سیاهکلا – شرکت زریه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سیاهکلا – شرکت زریه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل خیل – گلبستان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل خیل – گلبستان دانشگاه پیام نور گل خیل – گلبستان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گل خیل – گلبستان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور رمدان – سنگ‌یاب‌سر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور رمدان – سنگ‌یاب‌سر دانشگاه پیام نور رمدان – سنگ‌یاب‌سر  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور رمدان – سنگ‌یاب‌سر  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »