خانه / پیام نور

پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد آبدنگ‌سر – اترکله   

ثبت نام پیام نور واحد آبدنگ‌سر – اترکله ثبت نام بدون کنکور واحد آبدنگ‌سر – اترکله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آبدنگ‌سر – اترکله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد واستان – واودره   

ثبت نام پیام نور واحد واستان – واودره ثبت نام بدون کنکور واحد واستان – واودره   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد واستان – واودره   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا   

ثبت نام پیام نور واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا ثبت نام بدون کنکور واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پرکوه – پروریج‌آباد   

ثبت نام پیام نور واحد پرکوه – پروریج‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد پرکوه – پروریج‌آباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پرکوه – پروریج‌آباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بالاکولا – بجدم   

ثبت نام پیام نور واحد بالاکولا – بجدم ثبت نام بدون کنکور واحد بالاکولا – بجدم   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بالاکولا – بجدم   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کش‌گرما – کلاکولی   

ثبت نام پیام نور واحد کش‌گرما – کلاکولی ثبت نام بدون کنکور واحد کش‌گرما – کلاکولی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کش‌گرما – کلاکولی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا   

ثبت نام پیام نور واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا ثبت نام بدون کنکور واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد همرودبن – همش‌بور   

ثبت نام پیام نور واحد همرودبن – همش‌بور ثبت نام بدون کنکور واحد همرودبن – همش‌بور   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد همرودبن – همش‌بور   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله   

ثبت نام پیام نور واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله ثبت نام بدون کنکور واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بابولات – باغ‌نظر   

ثبت نام پیام نور واحد بابولات – باغ‌نظر ثبت نام بدون کنکور واحد بابولات – باغ‌نظر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بابولات – باغ‌نظر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سرخ‌دشت – سعیدکلا   

ثبت نام پیام نور واحد سرخ‌دشت – سعیدکلا ثبت نام بدون کنکور واحد سرخ‌دشت – سعیدکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سرخ‌دشت – سعیدکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کاشمسی – کاشیکلا   

ثبت نام پیام نور واحد کاشمسی – کاشیکلا ثبت نام بدون کنکور واحد کاشمسی – کاشیکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کاشمسی – کاشیکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دیودشت – راه‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد دیودشت – راه‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد دیودشت – راه‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دیودشت – راه‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خنیافه – خونکاه‌زرزمه   

ثبت نام پیام نور واحد خنیافه – خونکاه‌زرزمه ثبت نام بدون کنکور واحد خنیافه – خونکاه‌زرزمه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خنیافه – خونکاه‌زرزمه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد افراکتی میر علی تبار – افراکتی ولوکلا   

ثبت نام پیام نور واحد افراکتی میر علی تبار – افراکتی ولوکلا ثبت نام بدون کنکور واحد افراکتی میر علی تبار – افراکتی ولوکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد افراکتی میر علی تبار – افراکتی ولوکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ماهوت‌کلا – مرانده   

ثبت نام پیام نور واحد ماهوت‌کلا – مرانده ثبت نام بدون کنکور واحد ماهوت‌کلا – مرانده   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ماهوت‌کلا – مرانده   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد رستم‌دارمحله – رشکلا   

ثبت نام پیام نور واحد رستم‌دارمحله – رشکلا ثبت نام بدون کنکور واحد رستم‌دارمحله – رشکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رستم‌دارمحله – رشکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره   

ثبت نام پیام نور واحد نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره ثبت نام بدون کنکور واحد نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار   

ثبت نام پیام نور واحد ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار ثبت نام بدون کنکور واحد ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سرچملو – سنجاویان   

ثبت نام پیام نور واحد سرچملو – سنجاویان ثبت نام بدون کنکور واحد سرچملو – سنجاویان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سرچملو – سنجاویان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گورادل – گورقلعه   

ثبت نام پیام نور واحد گورادل – گورقلعه ثبت نام بدون کنکور واحد گورادل – گورقلعه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گورادل – گورقلعه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »