خانه / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد آبدنگ‌سر – اترکله

رشته های علمی کاربردی واحد آبدنگ‌سر – اترکله رشته های علمی کاربردی واحد آبدنگ‌سر – اترکله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آبدنگ‌سر – اترکله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد آبدنگ‌سر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آبدنگ‌سر – اترکله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آبدنگ‌سر – اترکله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آبدنگ‌سر – اترکله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آبدنگ‌سر – اترکلهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد واستان – واودره

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد واستان – واودره ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد واستان – واودره: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد واستان – واودرهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد واستان – واودره

رشته های علمی کاربردی واحد واستان – واودره رشته های علمی کاربردی واحد واستان – واودره   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد واستان – واودره   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد واستان ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا

رشته های علمی کاربردی واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا رشته های علمی کاربردی واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سلیمان‌محله – سمسکنده علیاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پرکوه – پروریج‌آباد

رشته های علمی کاربردی واحد پرکوه – پروریج‌آباد رشته های علمی کاربردی واحد پرکوه – پروریج‌آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پرکوه – پروریج‌آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پرکوه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پرکوه – پروریج‌آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پرکوه – پروریج‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پرکوه – پروریج‌آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پرکوه – پروریج‌آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بالاکولا – بجدم

رشته های علمی کاربردی واحد بالاکولا – بجدم رشته های علمی کاربردی واحد بالاکولا – بجدم   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بالاکولا – بجدم   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بالاکولا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالاکولا – بجدم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالاکولا – بجدم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالاکولا – بجدم: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالاکولا – بجدمتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کش‌گرما – کلاکولی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کش‌گرما – کلاکولی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کش‌گرما – کلاکولی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کش‌گرما – کلاکولیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کش‌گرما – کلاکولی

رشته های علمی کاربردی واحد کش‌گرما – کلاکولی رشته های علمی کاربردی واحد کش‌گرما – کلاکولی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کش‌گرما – کلاکولی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کش‌گرما ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا

رشته های علمی کاربردی واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا رشته های علمی کاربردی واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تجنکلا سفلی – تجنکلا علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد همرودبن – همش‌بور

رشته های علمی کاربردی واحد همرودبن – همش‌بور رشته های علمی کاربردی واحد همرودبن – همش‌بور   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد همرودبن – همش‌بور   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد همرودبن ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد همرودبن – همش‌بور

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد همرودبن – همش‌بور ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد همرودبن – همش‌بور: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد همرودبن – همش‌بورتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله

رشته های علمی کاربردی واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله رشته های علمی کاربردی واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد مهاجرآباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مهاجرآباد – میاندج‌محله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مهاجرآباد – میاندج‌محلهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد باغ‌نظر – بالا اشتوج

رشته های علمی کاربردی واحد باغ‌نظر – بالا اشتوج رشته های علمی کاربردی واحد باغ‌نظر – بالا اشتوج   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد باغ‌نظر – بالا اشتوج   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باغ‌نظر – بالا اشتوج

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باغ‌نظر – بالا اشتوج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باغ‌نظر – بالا اشتوج: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باغ‌نظر – بالا اشتوجتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بابولات – باغ‌نظر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بابولات – باغ‌نظر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بابولات – باغ‌نظر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بابولات – باغ‌نظرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »