خانه / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا

رشته های علمی کاربردی واحد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا رشته های علمی کاربردی واحد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد فولادی سفلی – فولادی علیا

رشته های علمی کاربردی واحد فولادی سفلی – فولادی علیا رشته های علمی کاربردی واحد فولادی سفلی – فولادی علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد فولادی سفلی – فولادی علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فولادی سفلی – فولادی علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فولادی سفلی – فولادی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فولادی سفلی – فولادی علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فولادی سفلی – فولادی علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نشور وسطی – نیدر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نشور وسطی – نیدر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نشور وسطی – نیدر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نشور وسطی – نیدرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نشور وسطی – نیدر

رشته های علمی کاربردی واحد نشور وسطی – نیدر رشته های علمی کاربردی واحد نشور وسطی – نیدر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نشور وسطی – نیدر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ماویان – محمدآباد کریان

رشته های علمی کاربردی واحد ماویان – محمدآباد کریان رشته های علمی کاربردی واحد ماویان – محمدآباد کریان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ماویان – محمدآباد کریان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ماویان – محمدآباد کریان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ماویان – محمدآباد کریان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ماویان – محمدآباد کریان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ماویان – محمدآباد کریانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بزلانه  – بنه‌دار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بزلانه  – بنه‌دار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بزلانه  – بنه‌دار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بزلانه  – بنه‌دارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بزلانه  – بنه‌دار

رشته های علمی کاربردی واحد بزلانه  – بنه‌دار رشته های علمی کاربردی واحد بزلانه  – بنه‌دار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بزلانه  – بنه‌دار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بزلانه  ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوئین – حسن اوله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوئین – حسن اوله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوئین – حسن اوله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوئین – حسن اولهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چوئین – حسن اوله

رشته های علمی کاربردی واحد چوئین – حسن اوله رشته های علمی کاربردی واحد چوئین – حسن اوله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چوئین – حسن اوله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کنگره – خریله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کنگره – خریله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کنگره – خریله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کنگره – خریلهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کنگره – خریله

رشته های علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کنگره – خریله رشته های علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کنگره – خریله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد حسین‌آباد کنگره – خریله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مره دره – مران علیا

رشته های علمی کاربردی واحد مره دره – مران علیا رشته های علمی کاربردی واحد مره دره – مران علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مره دره – مران علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مره دره – مران علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مره دره – مران علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مره دره – مران علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مره دره – مران علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رشتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قره غیبی – قره‌قایه

رشته های علمی کاربردی واحد قره غیبی – قره‌قایه رشته های علمی کاربردی واحد قره غیبی – قره‌قایه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قره غیبی – قره‌قایه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره غیبی – قره‌قایه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره غیبی – قره‌قایه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره غیبی – قره‌قایه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره غیبی – قره‌قایهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قاضی جوب – قرو چای

رشته های علمی کاربردی واحد قاضی جوب – قرو چای رشته های علمی کاربردی واحد قاضی جوب – قرو چای   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قاضی جوب – قرو چای   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »