خانه / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی

رشته های علمی کاربردی واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی رشته های علمی کاربردی واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد خلیفتان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه عور – خورجستان

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه عور – خورجستان رشته های علمی کاربردی واحد خواجه عور – خورجستان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خواجه عور – خورجستان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه عور – خورجستان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه عور – خورجستان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه عور – خورجستان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه عور – خورجستانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد باروج – بنگین

رشته های علمی کاربردی واحد باروج – بنگین رشته های علمی کاربردی واحد باروج – بنگین   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد باروج – بنگین   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد باروج ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باروج – بنگین

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باروج – بنگین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باروج – بنگین: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باروج – بنگینتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خان‌ باغی – خالان

رشته های علمی کاربردی واحد خان‌ باغی – خالان رشته های علمی کاربردی واحد خان‌ باغی – خالان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خان‌ باغی – خالان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خان‌ باغی – خالان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خان‌ باغی – خالان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خان‌ باغی – خالان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خان‌ باغی – خالانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد

رشته های علمی کاربردی واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد رشته های علمی کاربردی واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قلچ خان کندی – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد لیقوان – مایان

رشته های علمی کاربردی واحد لیقوان – مایان رشته های علمی کاربردی واحد لیقوان – مایان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لیقوان – مایان دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد لیقوان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لیقوان – مایان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لیقوان – مایان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لیقوان – مایان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لیقوان – مایان تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قیصناب – کر

رشته های علمی کاربردی واحد قیصناب – کر رشته های علمی کاربردی واحد قیصناب – کر : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قیصناب – کر دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد قیصناب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قیصناب – کر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قیصناب – کر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قیصناب – کر : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قیصناب – کر تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اشتدلق – اشرف آباد

رشته های علمی کاربردی واحد اشتدلق – اشرف آباد رشته های علمی کاربردی واحد اشتدلق – اشرف آباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اشتدلق – اشرف آباد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اشتدلق – اشرف آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اشتدلق – اشرف آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اشتدلق – اشرف آباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اشتدلق – اشرف آباد تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد داودلو – دادلو

رشته های علمی کاربردی واحد داودلو – دادلو رشته های علمی کاربردی واحد داودلو – دادلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد داودلو – دادلو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد داودلو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد داودلو – دادلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد داودلو – دادلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد داودلو – دادلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد داودلو – دادلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر

رشته های علمی کاربردی واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر رشته های علمی کاربردی واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی انتقال و توزیع آب

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی انتقال و توزیع آب رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی انتقال و توزیع آب : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی انتقال و توزیع آب دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »