خانه / تیزهوشان و شاهد (صفحه 3)

تیزهوشان و شاهد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش : آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قره غیبی – قره‌قایه

ثبت نام مدارس شاهد قره غیبی – قره‌قایه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قره غیبی – قره‌قایه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قره غیبی – قره‌قایه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه مدارس تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه : آزمون مدارس تیزهوشان قره غیبی – قره‌قایه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قراتوره – قراچی قران

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قراتوره – قراچی قران ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قراتوره – قراچی قران  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قاضی جوب – قرو چای

ثبت نام مدارس شاهد قاضی جوب – قرو چای ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قاضی جوب – قرو چای در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قاضی جوب – قرو چای طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای مدارس تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای : آزمون مدارس تیزهوشان قاضی جوب – قرو چای هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قاضی جوب – قرو چای

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قاضی جوب – قرو چای ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قاضی جوب – قرو چای  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی‌آباد مشیر – قاضی جوب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی‌آباد مشیر – قاضی جوب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی‌آباد مشیر – قاضی جوب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب : آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب مدارس تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد علی‌آباد مشیر – قاضی جوب

ثبت نام مدارس شاهد علی‌آباد مشیر – قاضی جوب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد علی‌آباد مشیر – قاضی جوب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد علی‌آباد مشیر – قاضی جوب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان علی‌آباد مشیر – قاضی جوب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیاوین – پیرغنی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیاوین – پیرغنی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیاوین – پیرغنی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیاوین – پیرغنی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیاوین – پیرغنی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیاوین – پیرغنی : آزمون مدارس تیزهوشان پیاوین – پیرغنی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیاوین – پیرغنی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیاوین – پیرغنی مدارس تیزهوشان پیاوین – پیرغنی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پیاوین – پیرغنی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »