خانه / تیزهوشان و شاهد

تیزهوشان و شاهد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد خلیفتان – خنجرقشلاقی

ثبت نام مدارس شاهد خلیفتان – خنجرقشلاقی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خلیفتان – خنجرقشلاقیدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خلیفتان – خنجرقشلاقیطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی مدارس تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی : آزمون مدارس تیزهوشان خلیفتان – خنجرقشلاقی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خلیفتان – خنجرقشلاقی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خلیفتان – خنجرقشلاقی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خلیفتان – خنجرقشلاقی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خواجه عور – خورجستان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خواجه عور – خورجستان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خواجه عور – خورجستان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد خواجه عور – خورجستان

ثبت نام مدارس شاهد خواجه عور – خورجستان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خواجه عور – خورجستان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خواجه عور – خورجستان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خواجه عور – خورجستان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خواجه عور – خورجستان مدارس تیزهوشان خواجه عور – خورجستان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خواجه عور – خورجستان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خواجه عور – خورجستان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خواجه عور – خورجستان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خواجه عور – خورجستان : آزمون مدارس تیزهوشان خواجه عور – خورجستان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خواجه عور – خورجستان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خواجه عور – خورجستان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خواجه عور – خورجستان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان باروج – بنگین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان باروج – بنگین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان باروج – بنگین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد باروج – بنگین

ثبت نام مدارس شاهد باروج – بنگین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد باروج – بنگین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد باروج – بنگین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باروج – بنگین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باروج – بنگین مدارس تیزهوشان باروج – بنگین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان باروج – بنگین  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان باروج – بنگین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان باروج – بنگین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان باروج – بنگین : آزمون مدارس تیزهوشان باروج – بنگین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باروج – بنگین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باروج – بنگین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باروج – بنگین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خان‌ باغی – خالان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خان‌ باغی – خالان مدارس تیزهوشان خان‌ باغی – خالان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خان‌ باغی – خالان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خان‌ باغی – خالان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خان‌ باغی – خالان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خان‌ باغی – خالان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد مدارس تیزهوشان قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قلچ خان کندی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لیقوان – مایان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لیقوان – مایان مدارس تیزهوشان لیقوان – مایان هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان لیقوان – مایان کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لیقوان – مایان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لیقوان – مایان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لیقوان – مایان : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »